Programi

Redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i naobrazbe

Osnovna zadaća programa je poticanje cjelovitog razvoja svakog djeteta, uz poštivanje individualnih osobitosti, a uključuje brigu o sigurnosti, zdravlju, prehrani, rastu i razvoju. Sadržaj i zadaće u skladu su s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj.

U program se mogu uključiti djeca od navršenih godinu dana sve do polaska u školu. 

Katolički vjerski program

Vjerski program je cjelodnevni redoviti vrtićki program u kojem su integrirani elementi katoličko-vjerskog odgoja. Program provode posebno educirane odgojiteljice koje su završile teološko-katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi.

Cilj katoličko-vjerskog odgoja je odgajati religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti ju za jedine ljudske vrijednosti: savjest, intelekt, karakter, vjeru, ljubav, nadu i osobnost.

U oblikovanju programa vodi se briga o njegovoj religioznoj dimenziji koja mora odgovarati potrebama kako djeteta tako i roditelja, imajući na umu da vjerski odgoj nije izdvojen iz odgojno-obrazovnog rada već je integriran kao njegov sastavni dio.

Program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini pred polazak u osnovnu školu.

Programom predškole nastoji se dodatno pripremiti djecu za uključivanje u sljedeći stupanj njihova odgoja i obrazovanja odnosno školski sustav i prihvaćanje školskih obveza. Pritom je igra, kao osnovna aktivnost predškolskog djeteta, osnovna aktivnost, sredstvo i metoda rada. Cilj programa je razvoj kompetencija važnih za polazak u školu: komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje, „učiti kako učiti“ te osnovne motoričke kompetencije. Predškola je prilika djetetu za stjecanje samopouzdanja koje će biti temelj daljnjem školskom učenju.

Program predškole provodi se kao integrirani program unutar 10-satnih programa za djecu koja su polaznici vrtića ili se organizira kao kraći program za djecu koja nisu polaznici vrtića. U tom slučaju program se provodi u trajanju od 250 sati.

Voditelj programa je odgojitelj predškolske djece.

Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika

Program se provodi za djecu iznad treće godine.

Organiziran je kao 10-satni, u kojem je engleski jezik sastavni dio odgojno-obrazovnog rada na materinjem jeziku. Drugim riječima, program se ostvaruje na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela engleskog jezika. Komunikacija s djecom na engleskom jeziku ostvaruje se uporabom riječi iz situacija bliskih djeci, a gramatika se usvaja kroz pjesmice, brojalice, dijaloge i igru. Na taj način dijete znanja usvaja spontano, bez napora, te strani jezik uči slično načinu na koji usvaja i materinji jezik.

Ciljevi ranog učenja engleskog jezika jesu razvijati kod djece pozitivan odnos prema učenju, poticati zanimanje za engleski jezik i kulturu, razvijati osjetljivost za drugi fonološki sustav, podržavati spremnost za komuniciranjem na engleskom jeziku i poticati pozitivnu sliku o sebi i osjećaj kompetentnosti.

U skupini rade odgojiteljice sa svjedodžbom o osposobljenosti za rad u programu ranog učenja engleskog jezika.

CAP (Child Assault Prevention)
Program prevencije zlostavljanja djece

Što je CAP program?

CAP program jedan je od najkvalitetnijih i najpromišljenijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu. Programom se osnažuje djecu kako bi se mogli oduprijeti napadu od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe te napada od strane poznate odrasle osobe. Djeca uče kako imaju pravo u svakom trenutku biti SIGURNA, JAKA i SLOBODNA. Ovaj program nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici koji smanjuju ranjivost djece i mladih s obzirom na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.
Program provodi CAP tim, posebno obučene osobe koje su prošle program edukacije. Program se provodi prema uputama Udruge roditelja Korak po korak koji pružaju materijalnu i tehničku potporu.

Drugi kraći programi

U suradnji s vanjskim suradnicima u vrtiću se organiziraju i provode rekreativni i drugi kraći programi čija realizacija ovisi o interesu korisnika vrtića

Kraći programi provode se u  vrtiću sa djecom čiji su roditelji iskazali interes, 1 do 2 puta tjedno u trajanju od 45 minuta.

Ponuđeni su sljedeći programi:

  • engleska igraonica,
  • sportski program.

SVI PROGRAMI SU VERIFICIRANI OD STRANE MINISTARSTVA